Duma Luciiy, away Ardi Posted March 7, 2009 by admin

0

Nagaaleeh, qafar ummatey.

Wagittó emeqaay, duma Lucy 3.4 milih ( malyuunih ) karmá le geytimteh sugteeh, away Ardi teetik nabuk 4.4 milih ( malyuunih ) karmá le geytimte.

Nan adam baxak saqal nakkem maca xiqtaah, saqal saqduwaytu yekkek. Tú iyyaanam toogimah nen saaku nagay sugteeh, away tú barte kak iyyan marih saaku gacte. Dokteer linoh, Injenieer linoh, kalah aka qolama buttá takke immay, abtó kee kas keenik suge saqduwaytu ma qeedalta. Anaaniiy, kuuxe waynaani kee, gandit usun saranah gaceeniih xixxibaané ken abtó tekke. Usun ama ceelewaytok gexxaamah barrá taaxigi doo keenit baahe. Siyaasiyyuun xeqsittam keenik sangayyâ kafaq tekkeeh, takkem abaluk num numul kabbá keenik mali.  Yable rabbow illacbó eymeq!