Ni egla

Qafar kee Qafar kataysiisih Egla Swiidinil deqsitta eglak hadaf Qafar ummatta edde geytimtah tan gibd’abina Swiidin kee Skandinaaviah ummattat qiddaam kee Qafar baaxoo kee Qafar qaada Swiidin kee Skandinaaviah xaylo barissaama Swiidin addal.

Swiidinik iroh, axcih Qafar baaxol, ta egla Qafar edda tan mano’gibd’abinak tawquh qaafiyat aroocaay, barittoh aroocaay, leeh qelwaa kee dacarsitto’dadalah faxximta taamoomit assaama. Ta Egla adoytit kaaduk kaxxam elle taaminem Qafar ummattak meqe abuk raqti baye kalaanam kee uma qaadoodik ninni tooboko catnaama.

Qafar kee Qafar Kataysiisih Egla Swiidinil hebelto’doolat kee hebelto siyaasa’xagarittet axawah aneekal Sidicaamol inkih Qafarak faxximtaamat gaba tassagallee Egla kinni.

Ahak anni yayse’tta mala teelleenik ahak gubal yan farmo’sandugih lowwol neh rubteenik nee gufele:

Qafar Kee Qafar Kataysiisih Egla Swiidinil

P.O.Box 2515 6

S-750 25 Uppsala, SWEDEN